Blå Station värnar om en hållbar utveckling med respekt för människors livsvillkor och bevarandet av djur- och växtliv, natur och klimat.

Samhällsansvar i förhållande till Klimat och Miljö
Vi har ända sedan starten 1986 arbetat miljöanpassat genom att jobba efter sju + ett kriterier för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta innebär att vi endast arbetar med material av en hög kvalitet, som så långt det är möjligt är återvinningsbara och förnyelsebara. En Blå Station- möbel ska förtjäna en plats på marknaden, detta innebär bland annat att designkvaliteten ska vara så hög att möbeln är attraktiv på marknaden en lång tid framöver. En möbel som man kan tycka om och använda hela livet behöver inte bytas ut, vilket i sig är positivt ur miljösynpunkt. Vi använder varsamt valda tillverkningstekniker och strävar efter att optimera våra transporter. Att alla våra möbler är tillverkade i Sverige gör att vi lättare kan kontrollera hela tillverkningsprocessen, från produktidé till kundleverans, och därmed underlätta för kunden att göra ett miljömedvetet val.

Försiktighetsprincipen
För att säkerställa ett effektivt och välstrukturerat miljöarbete använder vi oss av ett miljöledningssystem enligt ISO14001. Vi arbetar efter försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och väljer miljöeffektiva processer och tillverkningsmetoder.

Initiativ för att främja större klimatmässigt ansvar
För att vägleda våra kunder att göra ett aktivt miljömedvetet val har Blå Station valt att miljömärka delar av sitt sortiment. Vi har i första hand valt att miljömärka möbler som ofta används i miljöer med extra stor påfrestning och där höga brukskrav ställs. Genom att välja produkter med olika ingående material påvisar vi spridningen hos våra produkter.

Stötta utvecklingen av miljövänliga teknologier
Blå Station har genom åren gjort sig känt för att vara en drivande kraft i den svenska möbelindustrin när det gäller introducerandet av nya material och nya tillverkningstekniker. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var Blå Station ledande med att minska formaldehydhalten i lim hos formpressade detaljer. Istället för att acceptera den mängd formaldehyd som då betraktades som nödvändig för ett gott resultat, utgick Blå Station från ett lim helt utan formaldehyd och lyckades på så sätt ta fram ett lim som endast har en formaldehydhalt som enligt testvärden ger värden på ¼ av dagens E1-norm gällande formaldehydemission.

Förebygga föroreningar till luft, vatten och mark
För att miljöeffektivisera den dagliga verksamheten använder sig Blå Station av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Detta innebär att vi kontinuerligt och strukturerat genomför miljöförbättrande åtgärder. Genom att effektivisera våra transporter och produktionsprocesser försöker vi minska våra föroreningar till luft, mark och vatten.

Många detaljer i våra möbler är baserade på modultänkande, vilket innebär att en detalj används i flera olika modeller och är utbytbar. Detta förlänger varje produkts livscykel genom att det underlättar ersättandet av en trasig detalj och gör det möjligt för kunden att förändra utseendet, t.ex. genom att byta färg på en detalj. Våra möbler är i största möjliga mån demonterbara helt utan hjälp av specialverktyg vilket underlättar avfallshanteringen.

Ett bra exempel på vårt miljöengagemang när det gäller val av material och konstruktion är vår produkt Stol 69, som är utformad för att maximalt utnyttja råmaterial och minimera spill. Stol 69 består av två delar, sits och underrede, som sammanfogas helt utan skruvar och beslag vilket underlättar både montering och demontering.

Ett annat exempel är våra stolar i Peek-serien som är tillverkade i formfilt, ett material som bland annat tillverkas av återvunnen plast.

Ytterligare ett exempel är våra aluminiumstolar Sting och Gecco som tillverkas genom att strängpressa aluminium. Denna nya tillämpning av en redan beprövad process, var vi först med att applicera i möbelindustrin. Detta  innebär att stolar kan tillverkas på löpmeter vilket nästan helt eliminerar spill.