Blå Station stödjer FN:s Global Compact, tio principer för företags agerande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption.

Mänskliga rättigheter
Blå Station stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som vi kan påverka och deltar inte i brott mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetsrätt
Blå Station stödjer föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. Vi tar avstånd till alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning och yrkesutövande. 

Blå Station främjar en positiv arbetsmiljö i vilken individen kan växa och utvecklas. Vi strävar efter en allomfattande miljö som värdesätter individuella olikheter och respekterar individuella behov. På Blå Station behandlar vi varandra med respekt och tolererar inte trakasserier eller hot. Vi upprätthåller en säker och trygg arbetsmiljö och respekterar anställdas förpliktelser mot tidigare arbetsgivare, såsom bevarandet av konfidentiell information. Blå Station följer tillämpliga lagar och branschnormer för arbetsrätt, arbetstid, övertid och löner. 

Miljö
Blå Station stödjer och arbetar efter försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och uppmuntrar sina samarbetspartners och kunder att ta ett miljömässigt ansvarstagande. Blå Station strävar efter att förena innovation och material med industri och design, för ett humanitärt och miljömedvetet framåtskridande. 

Se även vår miljöpolicy. 

Bekämpning av korruption
Blå Station motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Vi förstår och följer lagar gällande gränsöverskridande handel. Vi skyddar personlig och konfidentiell information från våra samarbetspartners och kunder och undviker intressekonflikter. Vi ger eller tar inte emot tvivelaktiga gåvor eller misstänkta betalningar. 

Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och följer lagar och förordningar gällande en öppen och fri marknad.