Kvaliteten måste vara en del
av ekvationen redan då en produktidé föds. Kvalitet i avsikten, formen, funktionen, metoden och materialet. Kvalitet kan aldrig vara en efterkonstruktion.

För att hålla en jämn och hög kvalitet på våra produkter väljer vi alltid råvaror och ingående material av bästa tillgängliga kvalitet. Vår strävan är alltid att välja så närproducerade material som möjligt, helst svensktillverkade. Vi har ett långsiktigt och nära samarbete med alla våra leverantörer och kan tack vare detta snabbt och effektivt åtgärda kvalitetsbrister. Det faktum att vi tillverkar alla våra möbler i Sverige – med undantag av formgjuten polyuretan som gjuts i Norge – borgar också för en hög kvalitet. Att många av våra leverantörer finns i vårt närområde anser vi ytterligare skapar möjligheter att leverera produkter som uppfyller kundens förväntningar och är av högsta möjliga kvalitet.  

 

Kvalitetsdirektiv Blå Station

På Blå Station betraktar vi kvalitet som ett mått på vår prestation ur kundens synvinkel. Vårt mål är att alltid säkerställa att vi förstår kundens behov samt överträffar kundens förväntningar på våra produkter. Vi lyssnar på våra kunder och strävar ständigt efter varaktiga förbättringar av verksamheten. 

Ledningspersoner och medarbetare ska ha kännedom om kundens förväntningar samt lagar, krav och förordningar på de varor vi levererar.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet. Förebyggande kvalitetsåtgärder ska prioriteras och ledningen ansvarar för att ständigt och målinriktat arbeta med förbättrande kvalitetsåtgärder.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att genom rätt utrustning och kompetensutveckling ge samtliga anställda möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla anställda ska ges möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. En viktig del i detta arbete är att ledningen tydligt delegerar ansvar och befogenheter så långt det är möjligt.

När en kvalitetsbrist uppstår ska ledning tillsammans med anställda förhindra att upprepning uppstår. Alla medarbetare ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att en kvalitetsbrist åtgärdas och förhindras.

Blå Stations kvalitetsarbete ska genomsyras av kundfokusering, eget ansvar, förståelse, medinflytande och omgående genomförande av nödvändiga åtgärder för att sträva efter ett maximerat värde för kunden. I ett längre perspektiv ska vårt kvalitetssystem uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.