Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktions-etiska krav. Vi har som ett första steg valt att märka ett urval av Blå Stations möbler enligt Möbelfaktas hårda krav.

Mobelfakta_Logo.png

Möbelfaktas grundkriterier omfattar riktlinjer inom tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

De miljökrav som ligger till grund i Möbelfakta är baserade på kriterier från Miljöstyrrådet. Det innebär krav på såväl låg miljöpåverkan som god kvalitet. Möbler som håller för lång användning är i sig miljöbesparande eftersom de inte behöver bytas ut så snart. Möblerna testas gällande hållbarhet, stabilitet och säkerhet innan de godkänns för Möbelfakta.

De tekniska kraven bygger på etablerade Europeiska och internationella standarder (bl.a EN och ISO) och kraven på socialt ansvar är baserade på principer från FN:s uppförandekod (”Code of Conduct”).

Möbelfakta har valt att belysa aspekten socialt ansvarstagande som ett av de viktigaste och mest utsatta områdena. Att som möbelproducent visa prov på hänsynstagande till ett antal sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. Det behandlar områden som många tar för givna, men som inte alla självklart lever upp till -  att man tar avstånd från korruption, tvångs- och barnarbete för att nämna några.

För att säkerställa högsta möjliga kvalité granskas Möbelfaktas kriterier kontinuerligt och revideras efter senaste gällande standarder.

Mer information hittar du via Möbelfaktas hemsida.